.


Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:
- De opdrachtgever: De wederpartij van CIM PT;
- Dienstverlening: die werkzaamheden die binnen de opdrachten voor de dienstverlening gebruikelijk zijn.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen CIM PT en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met CIM PT die dienen tot de vervulling van haar dienstverlening en waardoor voor de uitvoering hiervan de diensten van derden wordt betrokken.

Artikel 3. Offertes
3.1 De door CIM PT gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. CIM PT is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd
3.2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 CIM PT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogens overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment gebruikelijke eisen en normen binnen de branche.
4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CIM PT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waaraan CIM PT aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CIM PT worden verstrekt.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CIM PT zijn verstrekt, heeft CIM PT het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 CIM PT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CIM PT is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.
CIM PT is evenmin aansprakelijk voor schade doordat de opdrachtgever de door CIM PT benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet volledig heeft verstrekt.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan CIM PT de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 CIM PT behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren, als haar ter ore komt dat de verkregen informatie onjuist is.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn
5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit voor CIM PT nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever CIM PT derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CIM PT zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
6.3 Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal CIM PT de opdrachtgever hierover tevoren schriftelijk inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal CIM PT daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
6.4 In afwijking tot lid 3 zal CIM PT geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan CIM PT kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens en informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De te verrichten werkzaamheden gelden als vertrouwelijk als deze voortvloeien uit de verkregen gegevens of informatie betreffende die werkzaamheden of als dit door de andere partij is meegedeeld.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt CIM PT zich de rechten en bevoegdheden voor, die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
8.2 Alle door CIM PT verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, HTML broncodes enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CIM PT worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, tenzij op basis van wettelijk voorschrift, of ter kennis van derden worden gebracht. Deze stukken blijven eigendom van CIM PT.
8.3 CIM PT behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij middellijk of onmiddellijk geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging
9.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen.
9.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft CIM PT naast vergoeding van de gemaakte kosten, recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst
10.1 De vorderingen van CIM PT op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de overeenkomst aan CIM PT ter kennis gekomen omstandigheden, geven goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien CIM PT de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid niet, niet tijdig wordt verstrekt dan wel onvoldoende is.
10.2 In onder meer genoemde gevallen is CIM PT bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van CIM PT schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken, klachttermijnen
11.1 Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan CIM PT.
11.2 Indien een klacht gegrond is zal CIM PT de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal CIM PT slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Aansprakelijkheid).

Artikel 12. Honorarium
12.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 3, 4 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 5, 6, 7 van dit artikel.
12.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten, 10% onvoorzien en auteurscorrecties.
12.3 Indien CIM PT met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is CIM PT niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. CIM PT mag prijsstijgingen doorberekenen, indien CIM PT kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan.
12.4 Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
12.5 Indien tussen partijen voor het verrichten van werkzaamheden geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op basis van door CIM PT werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CIM PT, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
12.6 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten, 10% onvoorzien en auteurscorrecties.
12.7 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zal het verschuldigde honorarium en eventuele verschotten periodiek in rekening worden gebracht en gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Betaling
13.1 Honorarium en verschotten zijn na facturering direct verschuldigd, doch betaling dient uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door CIM PT aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
13.2 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
13.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van CIM PT en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens CIM PT onmiddellijk opeisbaar zijn. Werkzaamheden worden dan slechts verricht tegen contante betaling of voldoening vooraf van het geschatte honorarium of verschotten.
13.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
13.5 Onverminderd het wettelijke retentierecht is CIM PT gerechtigd enige zaken van de opdrachtgever, die haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, zulks tot de volledige voldoening van al het geen CIM PT uit welke hoofde dan ook van de opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever ter zaken van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft CIM PT ook, in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren. Dit recht van retentie geldt ook jegens een opvolger van de opdrachtgever, een eventuele bewindvoerder of curator daaronder begrepen.

Artikel 14. Incassokosten
14.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Hiervoor is de "staffel Kantonrechters" van toepassing. Voor vorderingen:

- t/m € 225 € 34 excl. BTW
- t/m € 450 € 68 excl. BTW
- t/m € 1.130 € 136 excl. BTW
- t/m € 2.260 € 272 excl. BTW
- t/m € 3.400 € 406 excl. BTW
- t/m € 4.500 € 545 excl. BTW
- t/m €10.000 € 663 excl. BTW

14.2 Indien CIM PT aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 De aansprakelijkheid van CIM PT, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
15.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet of niet geheel door de verzekering wordt gedekt, is de (restant-)aansprakelijkheid van CIM PT beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.3 In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
15.4 CIM PT is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop CIM PT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CIM PT niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf CIM PT en ernstige ziekte van een der eigenaren worden daaronder begrepen.
16.2 CIM PT heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt, nadat CIM PT haar verbintenis had moeten nakomen.
16.3 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CIM PT opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door CIM PT niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
16.4 Indien CIM PT bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschilbeslechting
De rechter in de vestigingsplaats van CIM PT is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft CIM PT het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen CIM PT en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging
Van toepassing is steeds de laatste versie, cq. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de onderhavige opdracht. Deze voorwaarden kunnen met gezamenlijke instemming worden herzien.


CIM PT

.
.
Copyright © 2004 CIM PT